Privacyverklaring Haptotherapie Hoorn

Over je privacy

Haptotherapie Hoorn acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

Ten behoeve van uw behandeling houd ik een dossier bij. Dit is noodzakelijk om een goede behandeling te kunnen bieden en daarnaast is het een wettelijke verplichting (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst - WGBO).

In het dossier staan gegevens over uw gezondheidssituatie die ik bij de intake van u heb verkregen. Na een behandeling, mailwisseling of telefoongesprek doe ik verslag in het dossier. Overleg met derden (bijv. huisartsen, collega-hulpverleners, verwijzers) heb ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Ook hiervan kan verslag gelegd worden in uw dossier.

U hebt het recht uw dossier in te zien. Aantekeningen die ik op papier maak tijdens de intake of evaluatie, vernietig ik nadat ik ze in het digitale dossier verwerkt heb. Als u de factuur wilt indienen bij de zorgverzekeraar, ben ik verplicht uw NAW gegevens op de factuur te vermelden. Deze zijn dan ook opgenomen in het dossier.

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bij ziekte of afwezigheid kan een waarnemer bij uw contactgegevens en afspraakgegevens wanneer dat noodzakelijk is. Mijn waarnemer mag de overige gegevens in uw dossier alleen inzien met uw nadrukkelijke toestemming.

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. De bewaartermijn van mijn financiële administratie is 7 jaar. Ten behoeve van mijn intervisie en deskundigheidsbevordering kan ik geanonimiseerd gebruik maken van uw gegevens.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens elk moment weer intrekken. Ik maak gebruik van de praktijksoftware van ‘Mijn Diad’, met zorg voor optimale veiligheid van uw gegevens.

Ik heb alle passende voorzorgsmaatregelen getroffen om uw gegevens veilig op te slaan en te bewaren. Voor het beveiligen van zowel mijn website als mijn e-mail heb ik beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Ik heb inzicht in geanonimiseerde gegevens over het gedrag van bezoekers aan mijn website.